Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Osieku z siedzibą w Osieku przy ulicy Kościelnej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000041581, NIP: 5490003728

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie Państwo skontaktować pisemnie pod adres e-mail ODO@gsosiek.pl lub pod adresem: Gminna Spółdzielnia „SCh” w Osieku 32-608 Osiek ul. Kościelna 3

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji pracownika, prowadzoną przez Gminną Spółdzielnię „SCh” w Osieku

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Osieku będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Państwo na to zgodę (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz administratora tj. obsługa teleinformatyczna, prawna oraz agencje pośrednictwa pracy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane zgromadzone w  procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować administratora o zmianach Państwa danych. 

PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.