SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku

zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku 32-608 Osiek ul. Kościelna 3 informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.  Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawartych w tych bazach znajduje się w odpowiednich częściach niniejszej treści pod nazwą bazy.

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Osieku:

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Osieku mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Osieku 32-608 Osiek ul. Kościelna 3 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00-15.00 lub wysyłając informację na adres mailowy odo@gsosiek.pl

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku nie przetwarza danych osobowych się w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: odo@gsosiek.pl

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Poczta mailowa i telefony służbowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku 32-608 Osiek ul. Kościelna 3 w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych lub telekomunikacyjnych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

 • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
 • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Dane będą przetwarzane przez 1 rok od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.

Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

Pracownicy

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku 32-608 Osiek ul. Kościelna 3 w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane

 • w zakresie zawartej umowy dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
 • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
 • w zakresie potwierdzania zaświadczeń dla banku lub innych instytucji w oparciu o uzasadniony cel administratora danych, jakim jest zachowanie dowodu do potwierdzenia wystawionego zaświadczenia są przetwarzane w oparciu o art.6 lit. f) RODO
 • w zakresie monitoringu wizyjnego w celu bezpieczeństwa prowadzonej działalności biznesowej i bezpieczeństwa interesu pracowników dane są przetwarzane w oparciu o art.6 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie lub wystawienie zaświadczenia o zarobkach na druku.

Odbiorcy  danych osobowych określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, banki.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia lub krócej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,  a w zakresie rejestru zaświadczeń przez 3 lat.

Członkowie rodzin pracowników

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku 32-608 Osiek ul. Kościelna 3 w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych, zasiłków lub z rozliczeniem czasu pracy zatrudnionych  w firmie pracowników i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku.

Podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków lub dodatkowych dni wolnych od pracy jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień przez pracowników.

Odbiorcy danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub w regulaminach wewnętrznych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia członka rodziny lub krócej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Kontrahenci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku 32-608 Osiek ul. Kościelna 3 w celach związanych:

 • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1
  lit. b) RODO
 • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO
 • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej  dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Odbiorcy  danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, a także firmy windykacyjne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.

Klienci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku 32-608 Osiek ul. Kościelna 3 w celach związanych:

 • z dokonywaniem zakupów towarów i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy (może być ustnie) kupna sprzedaży na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
 • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO
 • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej  dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla celów wystawienia faktury, dokonania zamówienia lub potwierdzenia odbioru towaru i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie ww. czynności ograniczając się tylko do sprzedaży towaru za gotówkę z paragonem fiskalnym.

Odbiorcy  danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, a także firmy windykacyjne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku przetwarza także dane osobowe wybranych klientów w celach marketingowych, w tym w celu udziału w programie lojalnościowym.

Oferowanie bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych odbywa się na podstawie zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a oferowanie produktów i usług na potrzeby marketingu usług własnych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przekazanej zgody.

Podanie danych w celu otrzymywania oferty marketingowej lub w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia otrzymywanie informacji marketingowych lub udział w programie lojalnościowym .

Odbiorcami  danych osobowych są dostawcy towarów i usług, firmy IT, prawnicze oraz obsługujące program lojalnościowy.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, o ile zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody lub do momentu zakończenia trwania programu lojalnościowego. Odwołanie zgody nie ma wpływu na czynności przetwarzania wykonywane przed jej odwołaniem. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Osieku dane będą przetwarzane do momentu wykonania sprzeciwu przeciwko ich przetwarzaniu lub do momentu zakończenia trwania programu lojalnościowego.

Dane związane z prowadzeniem firmy

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku 32-608 Osiek ul. Kościelna 3 w celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu
o art.6 ust.1 lit.f), tj.: w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych itp.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Osieku 32-608 Osiek ul. Kościelna 3lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

Odbiorcy  danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

Monitoring wizyjny – klienci

Celem zbierania danych jest: bezpieczeństwo prowadzonej działalności biznesowej, a w szczególności zabezpieczenie infor­macji (dowodów) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Osieku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wejście na teren placówki handlowej jest równoznaczne z faktem przetwarzania danych osobowych w formie wizyjnej. Zbierany jest obraz bez dźwięku.

Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm, z których korzysta się  przy ich przetwarzaniu tj. firmy prawnicze oraz informatyczne. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym służby porządkowe i ochroniarskie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres max do 15 dni, chyba że wystąpi incydent bezpieczeństwa i w takiej sytuacji będę przetwarzane do momentu jego rozstrzygnięcia .

Monitoring wizyjny – pracownicy

Celem zbierania danych jest: bezpieczeństwo prowadzonej działalności biznesowej, a w szczególności zabezpieczenie infor­macji (dowodów) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Osieku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także działa na rzecz pracowników w celu znajdowania sprawców czynów niedozwolonych na terenie placówek handlowych.

Podjęcie pracy w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Osieku  jest równoznaczne z faktem przetwarzania danych osobowych w formie wizyjnej w związku z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Zbierany jest obraz bez dźwięku.

Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm, z których korzysta się  przy ich przetwarzaniu tj. firmy prawnicze oraz informatyczne. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym służby porządkowe i ochroniarskie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres max do 15 dni, chyba że wystąpi incydent bezpieczeństwa i w takiej sytuacji będę przetwarzane do momentu jego rozstrzygnięcia.