SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

Gminną Spółdzielnię samopomoc Chłopska w Osieku (G.S.”S Ch” w Osieku), zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

G.S.”SCh” w Osieku informuje, że przetwarza dane osobowe  członków G.S.”SCh” w Osieku lub kandydatów na członków G.S.”SCh” w Osieku i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. c) RODO w zakresie realizacji przepisów Prawa Spółdzielczego (Ustawa z 16-09-1982r. z późn. zm. Dz.U. 2018, poz. 1285, art.16 par.1).

Zakres przetwarzanych danych jest niezbędny dla umożliwienia prawidłowej współpracy  z G.S.”SCh” w Osieku i wynika z treści deklaracji członkowskiej i z obowiązujących przepisów prawa.

G.S.”SCh” w Osieku informuje, że przetwarza dane osobowe  osób wskazanych do wypłaty udziałów członków G.S.”SCh” w Osieku po ich śmierci i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. c) RODO w zakresie realizacji przepisów Prawa Spółdzielczego (Ustawa z 16-09-1982r. z późn. zm. Dz.U. 2018, poz. 1285, art.16 par.3).

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa – kategoria danych: dane zwykłe przetwarzane w formie papierowej. Dane uzyskano od członka G.S.”SCh” w Osieku.

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez G.S.”SCh” w Osieku mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie G.S.”SCh” w Osieku, ul. Kościelna 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

G.S.”SCh” w Osieku nie przetwarza danych osobowych się w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być pozostali członkowie G.S.”SCh” w Osieku, Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Rewizyjny, wszelkie inne instytucje wynikające z przepisów prawa, a także firmy obsługujące systemy informatyczne i prawnicy.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 10 lat od zakończenia istnienia G.S.”SCh” w Osieku.

Dane nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony.

G.S.”SCh” w Osieku nie  powołała Inspektora ochrony danych. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: odo@gsosiek.pl

G.S.”SCh” w Osieku  informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Członek G.S.”SCh” w Osieku otrzymuje niezależnie dodatkową informację do przekazania osobie upoważnionej do wypłaty udziałów w razie śmierci członka w celu jej przekazania. G.S.”SCh” w Osieku nie zbiera danych teleadresowych osób upoważnionych, a jedynie spełnia wobec nich obowiązek informacyjny na stronie Internetowej www.gsosiek.pl